stereoszumy

Temat: I co dalej po gimnazjum ..................
" /> ">Nad jednym sie tylko zastanawiam - mozliwości prowadzenia rewalidacji w szkole średniej ogólnodostepnej? Jak z zatrudnieniem fachowca? Moze to jest jedna z przyczyn niechęci przyjęcia? u nas powiedziano że nie ma takich zajęć w szkole ponadgimnazjalnej, są tylko w szkołach specjalnych, a fachowca nie zatrudnią dla jednej osoby, brak funduszy, nie opłaca się. Koniec rozmowy, koniec tłumaczeń, nawet wizyta u kuratora nie pomogła, dodam tylko że Jarek skończył nauczanie indywidualne, z dostosowaniem do potrzeb i możliwości ucznia , miał świadectwo z czerwonym paskiem, i skończył w szkole zawodowej specjalnej o profilu ... dla osób z upośledzeniem w różnych stopniach jest większy wybór....." czyli mógłby być upośledzony w stopniu głębokim, ale by chodził toby lepiej szkoła się nim zajeła...paranoja..... Oto nasze szkoły zawodowe o...
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=1690Temat: Indywidualne plany dla lekko
" />Uczeń z upośledzeniem lekkim uczęszczający do szkoły ogólnodostępnej realizuje podstawę programowa taką, jak pozostali uczniowie i taki sam program. Dla takiego ucznia w oparciu o zalecenia PPP i diagnozę dydaktyczną dokonuje się tzw. dostosowania wymagań- najlepiej w planie wynikowym dla danej klasy zrobić sobie dodatkową rubryke, w której ujmie się te zagadnienia. Uczeń z lekkim kończący szkołę podstawową lub gimnazjum pisze sprawdzian/egzamin na arkuszu A8; a na świadectwie umieszcza się adnotację: "uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej/specjalistycznej". Rodzice takiego ucznia moga zwrócić sie do dyrektora szkoły, a ten do organu prowadzącego o przyznanie dodatkowych godzin rewalidacji indywidualnej i wtedy opracowuje sie program rewalidacji. Wszystko w: Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=7446


Temat: Uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim
" />Cześć! No cóż, w teorii szkoła powinna zatrudnić pedagoga specjalnego, a w praktyce - zdobądź program nauczania dla szkół specjalnych, porównaj z programem , który będziesz realizować w danej klasie, ... dodatkowe godziny nauczania indywidualnego (zapytaj pedagoga szkolnego). Nawiasem mówiąc te godziny bardzo pomagają dziecku, a masz dodatkową kasę. W mojej szkole podstawowej w kl. IV-VI tacy uczniowie mieli dodatkowe 4 godziny indywidualnych zajęć tygodniowo. Nie wiem jak to wygląda w gimnazjum. I jeszcze jedno, jeśli kiedyś będziesz musiała napisać konspekt lekcji to musisz w nim uwzględnić zadania i działania operacyjne dla takiego ucznia (też takie pisałam, ale dla klas I-III) Ze względu na obecność uczniów z upośledzeniami w szkole masowej , moja szkoła zafundowała mi studia podyplomowe - "Integracja z rewalidacją" - polecam....
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9036


Temat: Może ktoś wie...
ma to być na papierze. A do terapii znalazłam taką rzecz: § 10. 1. Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki zajęć, które nie są wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego i dziennika zajęć wychowawczych, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych, w tym zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych. 2. Do dzienników zajęć, o których mowa w ust. 1, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio uczniów lub wychowanków, indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem, a w przypadku...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11191


Temat: Dodatek za uciążliwe warunki pracy
" />Oczywiście, że złożyłam pismo(nie tylko zresztą ja) Na odpowiedź czekałam 1,5 miesiąca. Dowiedziałam się, że: - jeden uczeń (ma lekkie upośledzenie umysłowe, chodzi do szkoły masowej i dodatkowo przyznano mu trzy godziny zajęć- w tym roku rewalidacyjnych, w latach poprzednich były to godziny przeznaczone na określone przedmioty) posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie ma natomiast orzeczenia do nauczania indywidualnego. Przyznam, że w tym przypadku nie jestem pewna, czy indywidualne godziny dodatkowe to nauczanie indywidualne. - drugi uczeń, co prawda ma orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego ze wzgledu na niepełnosprawność ruchową, ale nie ma orzeczenia o potrzebie kształcenie specjalnego, dlatego dodatek się nie należy. Ponadto usłyszeliśmy, że szkoły mogą różnie interpretować rozporządzenie, co mnie bardzo dziwi. Pisząc na forum, miałam nadzieję, że zaglądają...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11039


Temat: Indywidualne plany dla lekko
" />Neon - nie wiem dlaczego w Twojej szkole tak się robi, że dzicko z lekkim musi się uczyć z innych podręczników. I jak tu mówic o intergracji? Chodzi o to żeby społecznie - jak najmniej różnicować. Oczywiście najlepiej to dziecko miałoby w szkole specjalnej, gdzie pracują fachowcy, klasy są mniejsze, a metody dostosowane do możliwości ucznia. Jednak, jeżeli taki jest wybór rodzica, że syn czy córka z upośledzeniem uczęszcza do szkoły masowej- trzeba robić jak najwięcej, by łączyć, a nie różnicować. Miałam ucznów z lekkim, a nawet z umiarkowanym - w mojej szkole robiło się dużo, żeby ich nie różnicować, a intergrować z grupą. Sama poświecilam mnóstwo czasu na to, by temat zgłębić od strony przepisów; ukończyłam też oligofrenopadagogikę. Klasa od poczatku wiedziała, ... poprzeczkę, a resztę dopracowywać na zajęciach rewalidacyjnych. Naprawdę- jak już chodzi do masówki- trudno z nim pracować na podręcznikach ze specjalnej. Poczytać sobie opinie z PPP, zdiagnozować go dydaktycznie, w planie ... nie ma nauczania indywidualnego). I dodam jeszcze, że tak naprawdę to nikt nie powie, jak to robić, a nauczyciel sam jakoś sobie radzi - bo musi. No i to są absurdy polskiej rzeczywistości. Jestem przeciwna akurat takiej integracji- miałaby sens, gdyby szkoła mogła zatrudnić nauczyciela wspomagajacego po oligo, a w rzeczywistości zrzuca się problem na nauczycieli przedmiotowych. W większości szkół- jak nie...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=7446


Temat: bardzo pilne-praca z dziećmi upośledzonymi
" />Prawo oświatowe w kształceniu ucznia niepełnosprawnego PROGRAMY NAUCZANIA Nauka w oddziałach ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni i w oddziałach integracyjnych odbywa się według programów nauczania odpowiedniego typu szkoły ogólnodostępnej. Dla uczniów niepełnosprawnych opracowywane są programy zajęć rewalidacyjnych lub innych zajęć określonych w przepisach dotyczących pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Nauka w oddziałach specjalnych w szkole ogólnodostępnej odbywa się według programów nauczania odpowiedniego typu szkoły specjalnej. W oddziałach specjalnych dla dzieci niepełnosprawnych w normie intelektualnej i dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim mogą być również stosowane programy nauczania dopuszczone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do użytku w szkołach ogólnodostępnych. Obowiązkiem szkoły jest również opracowanie programów zajęć rewalidacyjnych. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM, ZNACZNYM I GŁĘBOKIM OPRACOWYWANE SĄ INDYWIDUALNE PROGRAMY EDUKACYJNE. W oddziałach dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym stosowane są indywidualne programy edukacyjne ustalone dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalizacyjnej oceny poziomu funkcjonowania i zawierających realne, szczegółowe cele, zadania i treści, mieszczące się w strefie najbliższego rozwoju ucznia, które pozostają w zbieżności z celami, zadaniami i treściami podstawy programowej. Indywidualne programy edukacyjne opracowuje zespół nauczycieli ... nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych. (Dz. U. Nr 69, poz. 635) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. Nr 23, poz. 225) http://www.oswiata.org.pl/artykuly.php3 ... 146&id=478
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3824


Temat: Rewalidacja indywidualna
godzin zajęć rewalidacyjnych. W związku z tym, że są to zajęcia dodatkowe, ich tygodniowa liczba nie powinna być większa niż 3 godziny. Rodzaj zajęć powinien wynikać ze wskazań zawartych w orzeczeniu poradni psychologiczno - pedagogicznej. Podstawa prawna organizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjnych to: §4 ust. 2 pkt 4 ww. rozporządzenia oraz §2 ust. 10 i §3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 142, ze zmianami). Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne powinien mieć przygotowanie stosowne...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9634


Temat: I co dalej po gimnazjum ..................
" />Witam serdecznie. Zadzwoniła do mnie pani dyrektor z poradni i poinformowała mnie, że Piotr otrzyma orzeczenie o upośledzeniu lekkim ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i orzeczenie o nauczaniu indywidualnym. Było by wszystko w porządku, ale pani mnie poinformowała, że zespół w zaleceniach wskaże specjalny ośrodek szkolno-wychowaczy i że rodzice mogą dać dziecko do szkoły jaka mu wybiorą. Nie rozumiem!!! Dlaczego poradnia nie może wpisać na tym orzeczeniu tego co było na wcześniejszym tzn” Zalecenia- Zespół zaleca zastosować wobec dziecka : * ( należy wskazać zalecaną formę kształcenia specjalnego: w szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym albo w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, rerapii usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej): kształcenie wg podstawy programowej kształcenia ogólnego, ramowego planu i programów nauczania dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej lub w szkole specjalnej; w ramach zajęć rewalidacyjnych — ... jeśli dyrektor szkoły lub wydziału edukacji zobaczy jedynie wskazanie na ośrodek, to ja mogę być jedynie uzależniona od dobrej woli dyrektora szkoły i powiat umyje ręce, bo jak takie będą zalecenia ... 1. kontynuowanie nauki w szkole ogólnodostępnej najbliżej miejsca zamieszkania. 2. poziom wymagań oraz formy i metody pracy z Piotrem mogły być dostosowane do jego możliwości psychofizycznych, poziomu wiedzy i umiejętności oraz ... być dobrane do możliwości chłopca.ll3. udział Piotra w zajęciach rewalidacyjnych, podczas których można pracować nad usprawnieniem funkcjonowania w zakresie percepcji wzrokowo-ruchowych, spostrzegawczości, sprawności w zakresie motoryki rąk.l" Odpowiedź pani była, że...
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=1690


Temat: Zajęcia wspomagające dla dzieci
" />Uczeń niepełnosprawny szkoły integracyjnej oprócz codziennych lekcji ma możliwość uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych i specjalistycznych zajęciach wspomagających. Decyzję o umieszczeniu dziecka w klasie integracyjnej podejmuje się na podstawie orzeczenia do ... WSPOMAGAJÂ?CYCH: 1. INDYWIDUALNE ZAJóŠCIA REWALIDACYJNE rewalidacja: inaczej usprawnianie zaburzonych funkcji. Treści zawarte w programie nauczania mogą być dla ucznia trudne i niezrozumiale. Podczas zajęć rewalidacyjnych ma on możliwość ponownego przerobienia i utrwalenia zagadnień z lekcji, a tym samym wyrównania braków. Podczas zajęć rewalidacyjnych dzieci uczą się też zachowań prospołecznych - samodzielności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 2. ZAJóŠCIA LOGOPEDYCZNE - ćwiczenia ... umiejętności oraz kondycji zdrowotnej dziecka. Każdy rodzaj terapii przynosi zamierzony sukces, jeśli jest ona prowadzona systematycznie. Dlatego angażowani są również rodzice. Szkoła prowadzi dla nich instruktaże, jak pracować z dzieckiem w domu, aby dodatkowo utrwalać umiejętności nabyte w czasie terapii. Konsultacja: mgr Halina Kotula, Wicedyrektor Ds. Integracji Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 69 w Warszawie Âródło: INTEGRACJA 2/2005 Opracowanie: Magdalena Gajda...
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=910